Manual 4 Næste Afsnit - I. Et overblik
De to niveauer Næste Kapitel Indhold

På skitsen (sidste side) vises skematisk Kursets opdeling i to niveauer: Niveau-1 og Niveau-2.
Niveau-1 er den "ikke-fysiske" verden, tilstanden hos Gud - Himmeriget.
Niveau-2 er denne den fysiske eller tidens verden dvs. egoets boldgade - så længe vi altså lader os dirigere fra ego-sindet. Men herom senere.
Hvor der i det efterfølgende angives et tal i parentes - f.eks. (3) - henviser dette til tallene på skitsen på sidste side.

Skitsen er selvsagt symbolsk og forsøger at give en forklaring på, og en beskrivelse af, de i dette kapitel omhandlede begreber og sammenhænge. Når Gud for eksempel er angivet øverst betyder dette ikke, at Gud "fysisk set" befinder Sig ovenover os. Gud er i dig, i mig, i os alle, eller som Kurset udtrykker det i lektion 30, er Gud i vort sind eller mere korrekt: Erindringen om Gud er i vort sind repræsenteret ved Helligånden, som derfor er en del af os.

For at forstå Kursets lære er det af afgørende betydning at vide, at Jesus - ligesom i Evangelierne - taler ud fra forskellige niveauer. Ved vi ikke dette, er det endog meget let at misforstå Kursets lære. Jesus siger ikke, hvornår han taler ud fra det ene eller ud fra det andet niveau, men forudsætter at vi selv kan indse dette.
Når han for eksempel siger, at "vi er som Gud skabte os", at "vi er kærlighed", at "vi er evige og uforanderlige", at "denne verden inklusive vort legeme er en illusion", at "vi er syndfri", at vi "ikke er et legeme" m.m.m., så mener han dette set ud fra Niveau-1. Han taler således om vor sande identitet, sådan som vi er hjemme hos Gud (1), det som Gud har skabt og ikke det, vi har lavet os selv til her i tidens verden (Niveau-2), eller rettere det vi tror om os selv, da vi her i verden opfatter os selv som det diamentralt modsatte af vores Gud skabte Selv[141].

Niveau-1: Øverst på skitsen (1) symboliserer Gud eller det Kurset kalder Én-sindethed[8] (One-mindedness). Dette er vor oprindelige, vor sande tilstand, det vi i virkeligheden er. Ordet Én-sindethed refererer til, at Gud og Guds Søn, Kristus, er Ét, at der i Himlen findes en total og absolut Énhed, uden forskelle, uden modsætninger eller disharmonier af nogen art, altså en fuldkommen ikke-dualistisk væren.
Niveau-1 omfatter tillige den del af "det splittede sind"[61] (the split mind), hvor Helligånden[79] og Kristus[16] råder. Dette er vist på tegningen i cirklen benævnt (2). I Kurset kaldes dette også det rette sind (the right mind).

Niveau-2: Udover den del af sindet, hvor Helligånden og Kristus råder (Niveau-1), indeholder det splittede sind to andre dele: Egoet (4) også kaldet "det urette sind"samt den del af sindet, som er i stand til at tage beslutningen for egoet eller for Helligånden, kaldet beslutningstageren (3)[A, 81]. Beslutningstageren kan således siges at være "porten" eller "døren" mellem Niveau-1 og Niveau-2, eller mellem Kristus-sindet og ego-sindet.

På skitsen er de to niveauer adskilt af en tyk streg omtrent midt på siden, benævnt "glemslens/tidens slør"[80]. Niveau-1 er over og niveau- 2 er under denne streg.
Niveau-2 er som sagt denne, den fysiske eller tidens verden, hvor opfattelse råder. Vi kan her i verden opfatte på to - og kun to - forskellige måder: Sådan som egoet opfatter, eller sådan som Helligånden opfatter. Disse to opfattelses-måder er gensidigt uforenelige[99, 127], hvilket vil sige, at vi ikke kan opfatte på begge måder på én gang, men kun enten på den ene eller på den anden måde.

Når vi begynder at studere og praktisere Kursets lære, vil vi i begyndelsen i korte øjeblikke opfatte på Helligåndens måde for herefter hurtigt igen at vende tilbage til egoets opfattelse. Disse øjeblikke vil blive stadigt længere, efterhånden som vi arbejder med tilgivelse for til sidst at fylde hele vort liv, hvilket er målet.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold