Manual 4 Næste Afsnit - V. Niveau-2
De to niveauer Næste Kapitel Indhold

Niveau 2 omfatter denne, den fysiske eller tidens verden. Bemærk at ego-sindet (4) ligeledes hører til Niveau-2.
Som omtalt foran har vi, på grund af vor frygt for Guds straf, i bogstaveligste forstand lavet denne verden som et skjulested, hvor Gud ikke kan finde os. Det, at vi har forladt vort sind og projiceret os ned i en fysisk verden, betyder reelt, at vi har gjort os selv sindsløse[76], som Jesus siger i Kurset.
Som en erstatning for den Viden eller Kundskab, vi har forladt, har egoet i stedet lavet opfattelse. Her i den fysiske verden kan vi derfor kun opfatte, i modsætning til i Himlen hvor vi har Viden eller Kundskab. Vi har så at sige fraskrevet os evnen at vide og derfor også evnen til at se forskel på det, som er sandt, og det som er falskt. Denne evne skal vi "genlære", hvilket sker, når vi studerer Kurset og praktiserer dets lektioner.

Denne verdens to tankesystemer. I denne verden findes der to forskellige tankesystemer eller to måder, hvorpå vi kan opfatte. Det ene tankesystem er egoets måde at opfatte på. Dette benævner Kurset uret-sindethed (wrong-mindedness). Uret-sindethed karakteriseres af begreberne angivet i (5). Disse er: Synd, skyld, frygt, fornægtelse (fortrængning), specielle forhold og projektion.

Det andet tankesystem omfatter Helligåndens måde at opfatte på. Kurset benævner dette ret-sindethed (right-mindedness). Denne opfattelsesmåde karakteriseres af begreberne i (7): Udsoning, tilgivelse, miraklet, den virkelige verden, hellige forhold og den lykkelige drøm.

Her i verden findes kun disse to opfattelsesmåder. Hver for sig er de begge yderst logiske og konsistente, men er ikke desto mindre indbyrdes totalt uforenelige.

På skitsen er "uret-sindethed" vist til venstre og benævnes 5. "verden". "Ret-sindethed" er vist til højre og er benævnt 6. "den virkelige verden".

Som egoer opfatter vi verden som værende udenfor os selv, at den intet har med os at gøre. Som det antydes på skitsen er denne egoverden imidlertid en refleksion af indholdet i vores sind.
Vore sanser opfatter således kun det som vores sind allerede har "kastet ud" i verden. Da egosindet er fyldt af frygt, død, "ubodelig ensomhed" etc., er det disse "beskeder" som bliver "maler på verdens lerred" og som vore sanser derefter opfanger og tror er virkelige og i øvrigt intet overhovedet har med os at gøre. "5. verden" er således et spejlbillede af vores eget sinds værste mareridtsdrømme. I Kurset gentager Jesus gang på gang at der intet findes udenfor vort eget sind og at vi selv har lavet det alt sammen[118, 119].
Bemærk at der ved "spejlet" til venstre (5) er vist to parallelle streger - III og IV - som symboliserer at vi her adskilte os to gange mere fra vores Ophav. III viser at vi, ved at projicere indholdet i vores sind ud i den fysiske verden, adskiller os fra ego-sindet og i øvrigt fornægter dets eksistens. Ved IV adskiller vi os endnu en gang idet vi som opfatteren (8) ser vore egne fornægtede projektioner i "verden udenfor os", men nu er overbeviste om at de intet overhovedet har med os at gøre.
Bemærk ligeledes at der ved "spejlet" til højre (6) ikke er nogen adskillelse mellem vores sind, den virkelige verden og det vores sanser opfatter (7). Her oplever vi, at vi er forenet med alle andre mennesker. Bevidst lader vi os lede fra Kristus-sindet og vi ved at alt er kærlighed - eller sagt med Jesus ord, et udtryk for kærlighed eller en bøn om kærlighed[142].
Jesus understreger, at begge de omtalte tankesystemer er opfattelser. Helligåndens tankesystem (7) er således heller ikke sandheden eller virkeligheden. Det som er vigtigt at forstå er imidlertid, at Helligåndens tankesystem fører os til sandheden, til virkeligheden, hvorimod egoets tankesystem (5) fastholder os i adskillelse og frygt.

Næste Afsnit Næste Kapitel Indhold